wydanie cyfrowe

REGULAMIN

serwisu e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
obowiązujący od dnia 7 listopada 2016 roku
do dnia 16 marca 2021 roku

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
Usługodawca

1. Usługodawcą jest INFOR Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 58/72, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 307225, NIP 527 25 75 823, REGON 141442680, kapitał zakładowy 29 421 550 złotych.
2. W sprawach związanych z zamówieniem, w tym w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, usługobiorca może się kontaktować z Działem Obsługi Klienta INFOR PL S.A. ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. do 16. pod numerami telefonu 801 626 666, 22 761 31 27 lub pod adresem e-mail: bok@infor.pl (dalej: Biuro Obsługi Klienta).

§ 2
Serwis

1. Serwis jest wydawanym elektronicznie przez Usługodawcę dziennikiem w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.), zarejestrowanym w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nazwą: „e-wydanie Dziennika Gazety Prawnej” pod numerem: PZ 15737.
2. Serwis jest umieszczony w domenie www.edgp.gazetaprawna.pl oraz jej subdomenach.
3. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
a) możliwość przeglądania i odczytywania przez usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego lub płatnego. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym (dalej: „Przeglądanie”);
b) udostępnianie usługobiorcom kalkulatorów, aktów prawnych, wzorów pism, formularzy i umów, itp. (dalej: „Narzędzia”);
c) wysyłanie listów elektronicznych z wybranymi treściami Serwisu pod adresem elektronicznym usługobiorcy (dalej: „Newsletter”).
4. Usługobiorca ma możliwość wykupienia dostępu do pojedynczych numerów wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej lub pojedynczych artykułów, zgodnie z aktualną ofertą.

§ 3
Zakres zastosowania

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
2. Usługobiorca (dalej także: „Klient”) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie znajdują także:
a) regulaminy akcji promocyjnych, o których mowa w § 9;
b) regulaminy regulujące zasady dystrybucji dostępu do Serwisu przez podmioty inne niż usługodawca, jeżeli dostęp przyznawany jest przez te podmioty (np. regulamin sklepu internetowego www.sklep.infor.pl);
c) Regulamin Płatności SMS, odnoszący się do usługi realizacji płatności, realizowanej na rzecz Klienta przez eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (zob. § 8 ust. 2);
d) Regulamin Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU, realizowanej na rzecz Klienta przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (zob. § 8 ust. 3).

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:
a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. W przypadku Płatności SMS, niezbędny jest również dostęp do urządzenia pozwalającego na wysyłkę, odbiór i odczytywanie SMS.

§ 5
Dostęp

1. Dostęp do niektórych usług lub niektóre części usług Serwisu może być uzależniony od:
a) zamówienia usługi (odpłatnej lub nieodpłatnej),
b) wyrażenia zgód, o których mowa w § 15 lub skorzystania z Kodu Promocyjnego, o którym mowa w § 9;
c) zalogowania.
Zakres tych usług jest określony na stronach Serwisu. 2. Zamówienie usługi odbywa się poprzez formularz zamówienia lub poprzez telesprzedaż, zgodnie z Regulaminem. Nie uchybia to możliwości sprzedaży usługi przez sklep internetowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. b.
3. Zalogowanie jest wymagane w każdym przypadku innym niż Przeglądanie materiałów zamieszczanych na głównej (pierwszej) stronie Serwisu.
4. Czas dostępu do usługi wymagającej zalogowania liczony jest od chwili:
a) przesłania loginu i hasła przez Biuro Obsługi Klienta pod adresem e-mail usługobiorcyKlienta,
b) zaś w przypadku płatności Płatności SMS lub Płatności PayU – od wysłania usługobiorcy Klientowi Kodu Dostępu,
c) w przypadku Płatności PayU - od wysłania Klientowi spersonalizowanego linku umożliwiającego dostęp do zakupionych treści.
5. Usługodawca ma prawo odmówić uruchomienia usługi, jeśli dane przesłane przez usługobiorcę są niepoprawne lub niezupełne.

Rozdział II
ZAMÓWIENIE

§ 6
Formularz zamówienia

1. Złożenie zamówienia usługi w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy, na formularzu zamówienia, danych niezbędnych do zindywidualizowania Klienta, w tym przez podanie adresu email Klienta, stanowiącego odtąd jego login.
2. Złożenie zamówienia jest możliwe po złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
3. Przy akcjach promocyjnych usługobiorca ma możliwość, przed złożeniem zamówienia, wprowadzenia Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego (zob. § 9)
4. Zamawiając dostęp do usługi, Klient może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia (zob. § 11). W przypadku nie złożenia takiego żądania usługodawca jest uprawniony do wstrzymania dostępu do czasu upływu ww. terminu.
5. Proces zamówienia kończy się wciśnięciem klawisza „ZAMAWIAM” (dla usług bezpłatnych wymagających zalogowania) lub „ZAMAWIAM I PŁACĘ” (dla usług odpłatnych wymagających zalogowania).
6. Po złożeniu zamówienia, usługobiorca otrzymuje na adres email potwierdzenie zawarcia umowy.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, jeżeli hasło nie zostało zdefiniowane przez usługobiorcę na formularzu zamówienia, jest ono mu przesyłane razem z potwierdzeniem zawarcia umowy. Zalogowanie Klienta w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy jego loginu oraz hasła.
8. W przypadku sprzedaży z wykorzystaniem Płatności SMS, wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy Klient otrzymuje link. Aktywacja („kliknięcie”) tego linku powoduje przejście do platformy umożliwiającej Płatność SMS, zgodnie z Regulaminem Płatności SMS. Późniejszy dostęp do zakupionej treści jest możliwy po wprowadzeniu Kodu Dostępu do systemu informatycznego usługodawcy, przy próbie aktywacji tej treści, do której dostęp został uprzednio wykupiony.
9. W przypadku sprzedaży z wykorzystaniem Płatności PayU, po złożeniu zamówienia Klient jest przekierowywany do platformy umożliwiającej Płatność PayU zgodnie z Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Po dokonanej płatności Klient jest przekierowywany na stronę internetową zawierającą treść, do której wykupił dostęp. Jednocześnie otrzymuje pod podanym na formularzu zamówienia adresem e-mail potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze spersonalizowanym linkiem, umożliwiającym późniejszy dostęp do treści (tj. po opuszczeniu strony serwisu). 10. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu, hasła, Kodu Promocyjnego, Kodu Rabatowego, Kodu Dostępu i spersonalizowanego linku przed dostępem osób nieuprawnionych. 11. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy pod adresem e-mail podanym przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia zostały skutecznie doręczone.

§ 7
Telesprzedaż

1. Oświadczenia składane w trakcie rozmowy telefonicznej inicjującej telesprzedaż mają charakter zachęty do zawarcia umowy.
2. Po odbytej rozmowie, za zgodą Klienta, usługodawca wysyła do niego potwierdzenie treści proponowanej umowy (dalej: „Potwierdzenie”), zawierające:
a) informację o danym produkcie,
b) Regulamin,
c) formularz pozwalający na wypełnienie lub potwierdzenie danych potrzebnych do zawarcia umowy, a także na złożenie innych oświadczeń przewidzianych w Regulaminie.
3. Odesłanie potwierdzenia treści proponowanej umowy, wraz z prawidłowo uzupełnionym formularzem, dokonane w drodze elektronicznej w ciągu 48h od jego wysłania do klienta, będzie oznaczało zawarcie umowy, chyba że w tym czasie oferowany produkt stanie się niedostępny. W obydwu przypadkach Klient zostanie o tym zawiadomiony listem elektronicznym.

§ 8
Płatność

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, Klient powinien dokonać zapłaty za usługę płatną w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zapłata następuje na podstawie faktury wystawionej przez usługodawcę, przelewem na konto bankowe 97 1140 1010 0000 5239 4300 1012.
2. W przypadku płatności za pomocą SMS („Płatność SMS”), płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Płatności SMS. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu. W zakresie tej płatności, usługodawcą Klienta jest eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku, nr KRS 0000042304, (80-387 Gdańsk), przy ulicyul. Arkońskaiej 11, 80-387 Gdańsk, nr KRS 0000042304.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU („Płatność PayU”), płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu. W zakresie tej płatności, usługodawcą Klienta jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
4. W przypadku Płatności SMS lub Płatności PayU, Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia.
5. W przypadku żądania otrzymania faktury VAT, wystarczająca będzie faktura elektroniczna.

§ 9
Promocje

1. Usługodawca może organizować akcje promocyjne, np. w postaci:
a) bezpłatnego czasowego dostępu do pełnej wersji Serwisu na warunkach określonych każdorazowo w ofercie promocyjnej;
b) zniżki na usługi płatne;
2. Skorzystanie z promocji odbywa się poprzez wpisanie na formularzu zamówienia otrzymanego Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego, w miejscu do tego przeznaczonym.
3. Usługodawca może oferować w promocji darmowe towary lub usługi (lub zniżki na nie) dla Klientów, którzy zawarli umowę o usługę płatną. Odstąpienie od umowy przez Klienta będzie oznaczało obowiązek zwrotu takiego towaru lub usługi.
4. Promocja może być ograniczona w czasie lub w ilości przyznanych dostępów. W przypadku ograniczenia co do ilości, rozstrzygające jest pierwszeństwo w złożeniu zamówienia.
5. Usługodawca przed upływem okresu bezpłatnego dostępu może zaproponować Klientowi płatny abonament uprawniający do korzystania z zasobów Serwisu lub inne formy dostępu do płatnych zasobów Serwisu.

Rozdział III
ROZWIĄZANIE, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE,
RĘKOJMIA I GWARANCJA

§ 10
Rozwiązanie i wypowiedzenie

1. Do rozwiązania umowy o usługę płatną może dojść za porozumieniem stron.
2. Na wyraźne żądanie usługobiorcy, usługodawca może dezaktywować jego unikalne hasło, jednak nie oznacza to rozwiązania umowy.
3. Usługobiorca, który złożył zamówienie usługi nieodpłatnej, może wypowiedzieć umowę o jej świadczenie w każdym czasie bez podania przyczyn. W tym celu należy wysłać e-mail z prośbą o wyrejestrowanie pod adresem e-mail: bok@infor.pl.

§ 11
Odstąpienie od umowy

1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do umów, w których usługobiorcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
2. Usługobiorca może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
4. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy wysłać pod adresem Biura Obsługi Klienta wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odstąpieniem usługodawca winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup dostępu.
6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od usługobiorcy do chwili otrzymania z powrotem lub dostarczenia przez usługobiorcę dowodu odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) rzeczy, o których mowa w § 9 ust. 4.
7. Jeżeli zamawiając dostęp do usługi, usługobiorca zażądał rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, po odstąpieniu od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.
8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył usługobiorca, chyba że usługobiorca wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

§ 12
Reklamacje

1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob. zwłaszcza art. 556-576 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U.z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
2. W celu złożenia reklamacji Klient powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adresem Biura Obsługi Klienta oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Klientem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny). W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem dowodu zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopii.
3. Usługodawca może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

§ 13
Gwarancja

1. Serwis ze względu na swój charakter co do zasady nie podlega gwarancji. Jeżeli jednak w związku ze świadczeniem usługi została udzielona gwarancja, obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w związku z gwarancją określone są w odrębnym dokumencie gwarancyjnym doręczonym Klientowi.
2. Klient może, według swojego wyboru, zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej w § 12 Regulaminu.

Rozdział IV
POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 14
Dane osobowe

1. Udostępniając formularz zamówienia usługodawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
a) nazwisko i imiona Usługobiorcy,
b) numer NIP,
c) adres zamieszkania lub pobytu,
d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
e) adres poczty elektronicznej,
f) numer telefonu,
g) data urodzenia.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn.zam.) jest INFOR BIZNES sp. z o.o. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72,01-042 Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez INFOR BIZNES i INFOR PL S.A., w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki grupy kapitałowej INFOR oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez spółki z grupy kapitałowej INFOR, w tym przez INFOR BIZNES Sp. z o.o. lub INFOR PL S.A., samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępnione zarówno spółkom z grupy kapitałowej INFOR, jak i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. INFOR BIZNES Sp. z o.o. oraz INFOR PL S.A. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W szczególności usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych usługobiorcy potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez usługodawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204), a w przypadku wyrażenia przez usługobiorcę odrębnych zgód, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub w celu użycia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (zob. § 15).
4. W przypadku Płatności PayU, administratorem danych osobowych jest równocześnie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. 5. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

§ 15
Zgody

1. Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedzającego, przy składaniu zamówienia Usługobiorca ma możliwość złożenia następujących oświadczeń:
a) „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.”
b) „Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.”
2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej.
3. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: edgp@gazetaprawna.pl lub bok@infor.pl.

§ 16
Pliki cookies

1. W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies.
2. Usługobiorca ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Rozdział V.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
§ 17
Prawa autorskie

1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
a) dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy usługodawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z usługodawcą - są udostępniane w Serwisie.
3. Jakiekolwiek inne niż określone z utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie bez uprzedniej wyraźnej zgody usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw usługodawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych na podstawie współpracy z usługodawcą są udostępniane w Serwisie) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

§ 18
Zastrzeżenia

1. Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w serwisach treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, w żadnej mierze nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte w Serwisie poglądy osobiste ekspertów, wyroki, interpretacje, porady, rozwiązania i innego rodzaju informacje nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa, a tym samym stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Wykorzystanie poglądów ekspertów, wyroków, interpretacji, porad, rozwiązań i innego rodzaju informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność usługobiorcy.
2. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
3. W szczególności usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez usługobiorcę określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią Serwisu.
4. Autorzy (Eksperci) publikacji zamieszczonych w Serwisie nie ponoszą przed usługobiorcą żadnej odpowiedzialności. Ustępy 2 i 3 powyżej należy stosować odpowiednio.
5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisach były zawsze aktualne, kompletne, prawdziwe, rzeczowe, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Usługodawca oświadcza, że według jego najlepszej woli i wiedzy zawartość serwisów odpowiada tym właśnie cechom. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby pobieranie przez użytkownika plików z serwerów usługodawcy wiązało się z jak najmniejszym ryzykiem wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie korzystającego. Oświadczenie to nie wpływa w żadnej mierze na odpowiedzialność usługodawcy, która podlega ograniczeniom wyżej wymienionym.
6. Informujemy, że jedynym źródłem wzoru formularza podatkowego jest ustawa albo rozporządzenie. Aktywne druki podatkowe prezentowane na stronach serwisu są pomocniczym narzędziem służącym do rozliczania zobowiązań podatkowych i wykonywania obowiązków podatkowych przewidzianych przez prawo polskie. Aktywne formularze są efektem działań twórczych, które wymagają czynności dostosowawczych i sprawdzających. Reguły odpowiedzialności usługodawcy określone powyżej w ust. 1-6 stosowane odpowiednio dotyczą aktywnych formularzy.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny WWW w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. O terminie i czasie trwania przerwy usługobiorca zostanie powiadomiony komunikatem zamieszczonym na stronie Serwisu.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.

§ 19
Zmiany Regulaminu

1. Klient jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy.
2. Poprzednie wersje Regulaminu są publikowane na stronach Serwisu.

§ 20
Dodatkowe informacje

1. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
2. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
3. Usługodawca nie zapewnia usług posprzedażnych.
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże, Usługodawca nie zapewnia możliwości skorzystania przez usługobiorców lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
5. Usługodawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
6. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Usługodawcy.
Załącznik: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat:
INFOR Biznes sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa bok@infor.pl
- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ umowy o świadczenie następującej usługi
- Data zawarcia umowy/odbioru
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data


Nowy Regulamin
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.