wydanie cyfrowe

Jak powstał ranking

W tym roku maksymalnie można było uzyskać 119,5 pkt, w kategoriach: kadra (40,5 pkt), jakość i warunki kształcenia (43,5 pkt) oraz wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów (25,5 pkt). Dołączyliśmy także punkty za zdawalność na aplikacje prawnicze. W tym roku szkoły wyższe zostały podzielone na trzy grupy w oparciu o liczbę absolwentów rocznika 2017 przystępujących do egzaminów.

1. grupa: uczelnie z liczbą absolwentów od 115 do 399 osób – zdawalność 100 proc. – 10 pkt;

2. grupa: uczelnie z liczbą absolwentów od 19 do 93 osób – zdawalność 100 proc. – 5 pkt;

3. grupa: uczelnie z liczbą absolwentów poniżej 19 osób – zdawalność 100 proc. – 2,5 pkt.

Oceniając kadrę, wzięliśmy pod uwagę:

1. liczbę studentów przypadających na pracownika naukowego (maks. 6 pkt),

2. liczbę profesorów i doktorów habilitowanych na pierwszych etatach przypadających na wszystkich pracowników (maks. 5 pkt),

3. liczbę profesorów i doktorów habilitowanych na pierwszych etatach przypadających na 100 studentów prawa (maks. 5 pkt),

4. liczbę doktorów prawa i nauk pomocniczych przypadających na 100 studentów prawa (maks. 1,5 pkt),

5. liczbę nowo zatrudnionych pracowników od 2015 r. w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 1,5 pkt),

6. liczbę wyjazdów zagranicznych kadry naukowej w latach 2015–2018 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 2 pkt),

7. liczbę grantów badawczych otrzymanych przez wydział lub jego pracowników w latach 2015–2018 (maks. 3,5 pkt),

8. liczbę publikacji naukowych (książki) pracowników wydziału w latach 2015–2018 w stosunku do liczby pracowników (w proc.) (maks. 4 pkt),

9. liczbę publikacji naukowych (artykuły) pracowników wydziału w latach 2015–2018 w stosunku do liczby pracowników (w proc.) (maks. 2 pkt),

10. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora nauk prawnych i pomocniczych od 2015 r. (maks. 1 pkt),

11. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora habilitowanego od 2015 r. (maks. 3 pkt),

12. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora od 2015 r. (maks. 4 pkt),

13. udział pracowników w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych (maks. 2 pkt).

Badając jakość i warunki kształcenia, wzięliśmy pod uwagę:

1. możliwość nadawania stopnia doktora (maks. 5 pkt),

2. możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego (maks. 7 pkt),

3. liczbę książek w bibliotece przypadającą na jednego studenta prawa (maks. 3 pkt),

4. liczbę miejsc w czytelni przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt),

5. liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX lub równorzędnym przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt),

6. dostęp do bezpłatnego internetu na terenie wydziału (maks. 1 pkt),

7. liczbę dostępnych lektoratów języka obcego (maks. 1 pkt),

8. funkcjonowanie kliniki prawa (maks. 2 pkt),

9. funkcjonowanie szkoły prawa obcego (maks. 3 pkt),

10. funkcjonowanie klubu absolwenta (maks. 0,5 pkt),

11. funkcjonowanie biura karier (maks. 0,5 pkt),

12. liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych (maks. 2 pkt),

13. wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, pracowników i studentów w latach 2015– –2018 (maks. 2,5 pkt),

14. liczbę krajowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2015–2018 (maks. 3 pkt),

15. liczbę międzynarodowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2015–2018 (maks. 3,5 pkt),

16. liczbę prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych (maks. 2 pkt),

17. liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą (maks. 1,5 pkt).

Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę:

1. liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem (maks. 2,5 pkt),

2. obowiązek zdania egzaminu z języka obcego (maks. 3,5 pkt),

3. liczbę egzaminów z języka obcego, które trzeba zdać (maks. 1 pkt),

4. obowiązkowe praktyki w sądach (maks. 2 pkt),

5. umożliwienie studentom odbycia praktyk w innych instytucjach (maks. 1,5 pkt),

6. monitorowanie losów absolwentów (maks. 0,5 pkt),

7. aktualną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (maks. 3 pkt),

8. aktualną kategorię Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (maks. 2 pkt),

9. możliwość studiowania prawa w języku angielskim (maks. 1,5 pkt),

10. oferowanie zajęć na kierunku prawo w trybie e-learningu (maks. 1 pkt),

11. liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

– prawa cywilnego (maks. 0,25 pkt),

– prawa karnego (maks. 0,25 pkt),

– prawa handlowego (maks. 0,25 pkt),

– postępowania karnego (maks. 0,25 pkt),

– postępowania cywilnego (maks. 0,25 pkt),

– postępowania administracyjnego (maks. 0,25 pkt),

– prawa Unii Europejskiej (maks. 0,25 pkt),

12. liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

– prawa cywilnego (maks. 0,75 pkt),

– prawa karnego (maks. 0,75 pkt),

– prawa handlowego (maks. 0,75 pkt),

– postępowania karnego (maks. 0,75 pkt),

– postępowania cywilnego (maks. 0,75 pkt),

– postępowania administracyjnego (0,75 pkt),

– prawa Unii Europejskiej (0,75 pkt). ©℗


Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.