O jaką pomoc może wnioskować niepełnosprawny student

w Przyznanie stypendium specjalnego nie jest uzależnione od sytuacji materialnej

w Niektóre uczelnie opłacą wynagrodzenie osobistego asystenta

w Osoba z dysfunkcjami uzyska pomoc w powiecie na pokrycie kosztów nauki

Szkoły wyższe są zobowiązane do stwarzania niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Taki obowiązek nałożyła na nie nowelizacja z 18 marca 2011 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.
DO GÓRY