W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca może podlegać ubezpieczeniom

Od 20 września możliwe będzie zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej. W okresie tym przedsiębiorcy będą mogli opłacać za siebie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny albo zawarciu umowy z NFZ zachowają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

W nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie rozstrzygnięto, czy przedsiębiorcy decydujący się na dobrowolne opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia działalności będą podlegali tym ubezpieczeniom jako osoby prowadzące działalność gospodarczą czy też jako kontynuujący opłacanie składek po ustaniu ubezpieczeń. Od rozstrzygnięcia tej wątpliwości zależy, od jakiej podstawy wymiaru powinny być opłacane składki na ubezpieczenia. Jeśli przyjmiemy, że w okresie zawieszenia składki powinny być opłacane od podstawy obowiązującej prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, to stanowić ją będzie zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (za wrzesień, październik, listopad wynosi 1770,82 zł) albo 30 proc. wynagrodzenia minimalnego - 337,80 zł (dla przedsiębiorcy, który spełnia warunki do opłacania składek od takiej podstawy). Natomiast dla osoby kontynuującej opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po ustaniu ubezpieczeń podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2008 r. 1126 zł).
DO GÓRY