PODATKI W MAŁŻEŃSTWIE

Małżonkowie zobowiązani są do współdecydowania o zarządzie majątkiem wspólnym. Do czynności wykraczających poza zakres zwykłego zarządu niezbędna jest zgoda drugiego małżonka. Wiele z tych czynności powoduje konsekwencje podatkowe. W praktyce często zdarza się tak, iż to jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i to on podejmuje wszystkie związane z nią decyzje, co ma często kluczowe znaczenie dla sytuacji materialnej obojga małżonków.
DO GÓRY