Jak płacić podatek od spadków – wyjaśnienia organów podatkowych

Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn. Nowe rozwiązania dotyczą przede wszystkim zwolnień i warunków korzystania z już istniejących ulg podatkowych. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski tytułem m.in. dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego. Obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania spadku ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podstawą opodatkowania jest wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wydawać by się mogło, że przepisy precyzyjnie wyjaśniają, kiedy i jaki spadkobierca powinien zapłacić podatek od otrzymanego spadku. Jednak prawidłowe wypełnienie obowiązków wynikających z nabycia spadku w praktyce stwarza wiele problemów. Dlatego dziś prezentujemy konkretne przykłady w tym zakresie, które pozwolą wyjaśnić pojawiające się wątpliwości.

Na mocy orzeczenia z 1949 roku wydanego przez ministra handlu wewnętrznego doszło na skutek wszczętego postępowania nacjonalistycznego do przejęcia na własność państwa przedsiębiorstwa. Decyzją z 2004 roku minister gospodarki stwierdził nieważność wcześniejszego orzeczenia, wydanego z naruszeniem kodeksu postępowania administracyjnego. Powołując się na tę decyzję, jako jeden ze spadkobierców przejętego przedsiębiorstwa (które było własnością mojego ojca) zwróciłem się z wnioskiem do ministra gospodarki i pracy o wypłatę odszkodowania z tytułu szkody poniesionej na mieniu tego przedsiębiorstwa. W trakcie postępowania administracyjnego z wnioskiem odszkodowawczym wystąpili pozostali spadkobiercy. Decyzją z 2006 roku minister gospodarki ustalił wysokość odszkodowania w kwocie 1 200 326 zł, dzieląc je na udziały. Mnie przypadała kwota 16 671 zł. Czy od otrzymanej kwoty odszkodowania za stratę poniesioną w następstwie niezgodnego z prawem przejęcia na własność państwa przedsiębiorstwa, powinien być zapłacony podatek od spadku?

Jestem posiadaczem akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które nabyłem w masie spadkowej po zmarłym ojcu. Ojciec nabył akcje w latach 2000-2004, a ja w 2005 roku. Czy w przypadku zbycia akcji nabytych w drodze spadku kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji będzie wartość nabycia akcji powiększona o zapłacony podatek od nabycia spadku?

Jestem spadkobiercą po zmarłych rodzicach na mocy postanowienia sądu rejonowego z 1991 roku. Natomiast moja matka nabyła spadek po swojej matce zgodnie z postanowieniem sądu rejonowego z 2005 roku. Czy ciąży na mnie, jako spadkobiercy po mojej matce, obowiązek złożenia zeznania dla potrzeb podatku od spadków i darowizn, w związku z postanowieniem z 2005 roku o stwierdzeniu nabycia przez moją matkę spadku po mojej babce?

W 2003 roku nabyłam prawo do spadku po zmarłej mamie, w całości. W skład masy spadkowej wchodziło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 50 mkw. Postępowanie podatkowe przeprowadzone w zakresie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku po zmarłej mamie zostało zakończone przy zastosowaniu zwolnienia podatkowego określonego w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W 2005 roku zawarłam związek małżeński. Wspólnie z małżonkiem zamieszkuję w lokalu nabytym w drodze spadku. W marcu 2006 r., na podstawie pozwolenia na budowę oboje rozpoczęliśmy budowę domu jednorodzinnego, do którego zamierzamy się przeprowadzić po ukończeniu budowy. Zmiana miejsca zamieszkania jest podyktowana obniżeniem kosztów i czasu dojazdu do pracy oraz chęcią poprawy warunków mieszkaniowych, które pozwolą na powiększenie rodziny. Zamierzam sprzedać mieszkanie nabyte w drodze spadku, a środki finansowe uzyskane z jego sprzedaży przeznaczyć na spłatę kredytu budowlanego i dokończenie budowy domu. Czy zachowam prawo do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn w przypadku sprzedaży lokalu nabytego w spadku przed upływem pięciu lat?

Mój ojciec zaciągnął w zakładzie pracy pożyczkę z funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe. Po śmierci ojca pożyczka została umorzona, a zakład pracy wystawił na moje nazwisko PIT-8C, uwzględniając w nim kwotę umorzonej pożyczki. Dokonując rozliczenia za 2005 rok, w pierwotnej wersji nie wykazałam danych wynikających z PIT-8C. Następnie sporządziłam korektę do zeznania PIT-37, uwzględniając powyższe jako dochód. Sporządzenie korekty spowodowało dopłatę podatku. Czy powinnam rozliczać pożyczkę po zmarłym ojcu?

Mój zmarły ojciec wspólnie ze swoim bratem, którego był opiekunem prawnym, byli współwłaścicielami nieruchomości, w której znajdowały się lokale przeznaczone na wynajem. Na mocy postanowienia sądowego o zabezpieczeniu masy spadkowej tymczasowy zarząd nad nieruchomością został powierzony mojej siostrze, która innym postanowieniem sądu rejonowego została ustanowiona prawnym opiekunem stryja. Czy siostra powinna opodatkować przychody z najmu otrzymanych w drodze spadku?

Nabyłam spadek po mężu, w tym samochód i używam go w działalności gospodarczej. Czy mogę dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tego auta?

Czy nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia przez osoby nieżyjące podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

W maju 2006 r. w Kanadzie zmarł brat mojego ojca, który zostawił testament, w którym ustanowił prawnego powiernika całego swojego majątku i temu powiernikowi ten majątek przepisał. W lipcu 2006 r. powiernik majątku zmarłego wystąpił do Sądu Najwyższego Stanu Ontario z zawiadomieniem o złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia o ustanowieniu powiernika majątku dla testamentu. W zawiadomieniu tym podano m.in. mnie jako osobę mającą prawo do udziału w podziale majątku. W październiku 2006 r. powiernik majątku przesłał czek do realizacji w wybranym banku. Czy dla udowodnienia, że spadkodawca jest stryjem, czyli bratem mojego ojca, wystarczą akty zgonu, z których wynika, że mieli wspólnych rodziców?

Słyszałam, że zeznanie podatkowe o nabyciu spadku trzeba złożyć do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego. Czy to prawda?

Czy zachowek zrealizowany w formie objęcia obrazów autorstwa zmarłego ojca, o wartości ekwiwalentnej do kwoty zachowku, jest zwolniony od podatku od spadków i darowizn?

 
DO GÓRY