Opodatkowanie najmu w 2007 roku

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu itp. jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dla przychodów z najmu nieprzekraczających równowartości 4 tys. euro stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc. przychodu. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty granicznej musi być zastosowana stawka 20-procentowa. W 2007 roku wyrażona w złotych równowartość 4 tys. euro to 15 934 zł.

Zdaniem organów podatkowych, podstawą powstania przychodu z tytułu najmu jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy. Strony określają w niej wysokość czynszu.

W przypadku osiągania przez małżonków przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, kwota przychodów dotyczy łącznie ich obojga.

Podatnik do opodatkowania przychodów z tytułu najmu nie powinien doliczać opłat za media, które są przeniesione na najemcę, ponieważ nie stanowią one dla podatnika korzyści majątkowej.

Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.

W przypadku prowadzenia najmu w ramach działalności gospodarczej na zasadach ogólnych można wybrać płacenie podatku dochodowego według 19-proc. stawki liniowej lub według progresywnej skali w wysokości 19, 30 i 40 proc.

Osoba fizyczna może prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, do której dopisany zostanie najem nieruchomości na własny rachunek. Przychody z najmu będą stanowiły przychód z działalności gospodarczej.

Dla osób, które zdecydowały się na rozliczanie najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ważne są zasady regulujące te kwestie przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przychody z najmu udziału w nieruchomości stanowiącego majątek wspólny małżonków po połowie stanowią przychód każdego z nich. I to nawet wtedy, gdy majątkiem wspólnym zarządza jeden z małżonków.

Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek zwolnione są z podatku od towarów i usług.

W przypadku uzyskiwania przychodów z najmu ze współwłasności, wynagrodzenie małżonka współwłaściciela nieruchomości nie będzie stanowiło kosztu uzyskania przychodu drugiego z małżonków.

Kosztami uzyskania przychodów są wydatki bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy uznał organ podatkowy.

Jeżeli przedmiotem najmu jest mieszkanie wyposażone w meble oraz sprzęt, to umowa najmu powinna zawierać listę wszystkich składników wyposażenia przekazanego do używania najemcy uznał urząd skarbowy.

Za koszt uzyskania przychodu można uznać wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z najmem, których celem jest osiągnięcie przychodów, w tym również zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Ze stanu faktycznego wynika, iż pani małoletni syn odziedziczył część udziałów w kamienicy i uzyskuje z tytułu najmu lokali dochód, opodatkowany na zasadach ogólnych. Obojgu rodzicom przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródła przychodów małoletniego syna. We wniosku wyraziła pani stanowisko, że deklaracje będą składane na małoletniego syna, a pani jako przedstawiciel ustawowy w jego imieniu będzie je podpisywać. Po skończonym roku podatkowym dochody dziecka będą doliczone do dochodów obydwojga rodziców.

Budynek stanowiący przedmiot najmu jest środkiem trwałym, ujętym w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym. Podatnik zdecydował, że w budynku tym nie będzie prowadził działalności gospodarczej (działalność zostanie przeniesiona w inne miejsce) i budynek oddał na wynajem innej firmie. Budynek ten, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, nie został wycofany ze środków trwałych i nadal stanowi środek trwały prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. W budynku tym nie będzie tylko prowadzona działalność przez podatnika.

Podatnik poinformował, że jest wdowcem wychowującym troje małoletnich dzieci oraz zamierza wynajmować lokal użytkowy, który jest własnością jego i małoletnich dzieci. Podatek od wynajmu zamierza opłacać w formie zryczałtowanej. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy podatek dochodowy z tytułu wynajmu lokalu powinien rozliczać oddzielnie w imieniu każdego dziecka proporcjonalnie do jego udziałów we współwłasności oraz czy w związku z tym będzie mógł dokumenty wypełniać na każde dziecko oddzielnie, podpisując je osobiście jako przedstawiciel ustawowy.

Podatnik zawarł umowę najmu lokalu na cele handlowe, na okres 2 lat z możliwością przedłużenia umowy. Jakie są zasady rozliczeń podatkowych z tego tytułu?

Czy wydatek na zakup i montaż podbitki dachowej na klatce schodowej może stanowić koszt uzyskania przychodów z najmu pokoi?

Z przedstawionego przez spółkę stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje ona od spółki powiązanej powierzchnię biurową w celu dalszego podnajmu. W 2004 roku spółce udało się znaleźć podnajemców tylko na część powierzchni, natomiast pozostała część tej powierzchni nie była podnajmowana.

Czy można zastosować podwyższoną stawkę amortyzacji dla wynajmowanego lokalu użytkowego?

Czy należy płacić podatek w wysokości 8,5 proc. od kwoty 250 zł?

Czy koszty związane z eksploatacją nieruchomości ponoszone przez najemcę stanowią przychód wynajmującego?

Czy zwrot opłat przez najemców z tytułu używania mediów jest przychodem dla wynajmującego?

Jak opodatkować przychody z najmu otrzymane w drodze spadku?

W jakim terminie przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych można wybrać kwartalną formę opodatkowania przychodów z najmu?

PRZYCHODY OSÓB NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DO GÓRY