Nie każdy przygotowujący postępowanie będzie wykluczony

Bezpośredni udział w przygotowaniu postępowania lub korzystanie z pomocy osób, które w nim uczestniczyły, w celu sporządzenia oferty powinno co do zasady prowadzić do wykluczenia z udziału w tym postępowaniu. Zasada ta nie ma jednak charakteru bezwzględnego

Stosownie do treści przepisu art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (p. z. p. ) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
DO GÓRY