Nie każdy przygotowujący postępowanie będzie wykluczony

Bezpośredni udział w przygotowaniu postępowania lub korzystanie z pomocy osób, które w nim uczestniczyły, w celu sporządzenia oferty powinno co do zasady prowadzić do wykluczenia z udziału w tym postępowaniu. Zasada ta nie ma jednak charakteru bezwzględnego

Stosownie do treści przepisu art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. Ustawodawca przewidział, iż wspomnianego przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia po przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w art. 110 ustawy p.z.p. (w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych), w trybie zamówienia z wolnej ręki (gdy zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę) albo po przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w art. 110 ustawy p.z.p., w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Wykluczeniu nie podlega również wykonawca biorący udział w dialogu technicznym, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy p.z.p.
DO GÓRY