Opłaty za wywóz odpadów ujmuje się na koncie 403 – Podatki i opłaty

Po zmianach wprowadzonych przez ustawę śmieciową jednostki budżetowe muszą dostosować ewidencję kosztów. Faktury za gospodarowanie odpadami nie księgują już na koncie 402 – Usługi obce

Zmienione przepisy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zwane popularnie ustawą śmieciową weszły w życie 1 lipca. Wprowadziły one nowe zasady gospodarowania odpadami a także nowy system wnoszenia opłat za wywóz śmieci. Warto zauważyć, że w jednostkach sektora finansów publicznych przepisy te wpłynęły również na zmianę ewidencji kosztów.
DO GÓRY