Zastrzeżenie złożonej oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa

Informację poufną można uznać za tajemnicę, kiedy przedsiębiorca ma wolę, by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna

Niejednokrotnie zamawiający spotykają się z sytuacją, kiedy całość lub część złożonej przez wykonawcę oferty zostaje zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa w celu uniemożliwienia pozostałym wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego zapoznania się z zawartymi tam informacjami dotyczącymi ich zasobów, wiedzy itp.
DO GÓRY