Etapy procedury zamówienia publicznego z wolnej ręki

Tryb zamówienia z wolnej ręki stanowi, przede wszystkim ze względu na brak konkurencji wśród potencjalnych wykonawców, szczególną formę udzielenia zamówienia publicznego

Zamawiający powinien w szczególnie wyczerpujący sposób udokumentować zarówno zaistnienie przesłanek umożliwiających jego zastosowanie jak i spełnienie przez wykonawcę biorącego udział w postępowaniu warunków formalno – prawnych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
DO GÓRY