Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.

Preambuła (skreślona)

DZIAŁ PIERWSZY
DO GÓRY