Czy niewykorzystany urlop dodatkowy przepada wraz z końcem roku

Jestem zatrudniony w zakładzie pracy chronionej. Nie wykorzystałem w tym roku przysługującego mi – ze względu na niepełnosprawność – dodatkowego urlopu. Czy w takiej sytuacji on przepada?

Do dodatkowego urlopu przysługującego osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mają zastosowanie – w zakresie nieuregulowanym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – przepisy kodeksu pracy dotyczące urlopu wypoczynkowego.
DO GÓRY