Pracodawca nie musi informować urzędu pracy o zatrudnieniu bezrobotnego

Od 5 sierpnia obowiązuje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Wprowadzone zmiany były konieczne z uwagi na nowelizację kodeksu pracy oraz ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Mają one charakter porządkowy i dostosowują przepisy rozporządzenia do rozwiązań
DO GÓRY