Czy wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy są wliczane do podstawy wymiaru zasiłku

Nie każdy przychód, od którego opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne, stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Przychodem uwzględnianym w podstawie wymiaru zasiłku jest wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, ale nie jest nim ekwiwalent za ten urlop.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi u pracodawcy, u którego przysługuje ten zasiłek. Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych ze środków pracownika.
DO GÓRY