Gazeta Prawna
Zamów Zaloguj

Logowanie do serwisu

login:

hasło:

Jeśli zapomniałeś hasła Przypomnij hasło

  • Obraz
  • Obraz
  • Poprzednia strona

POSTĘPOWANIE PODATKOWE ZALEGŁOŚCI W ZAPŁACIE

Jak obliczyć odsetki za zwłokę i opłatę prolongacyjną

Odsetki podatkowe mogą zostać naliczone nie tylko na rzecz fiskusa. Przysługują także w sytuacji, gdy organ podatkowy spóźnia się z oddaniem pieniędzy lub bezpodstawnie je przetrzymuje. Na opieszałości fiskusa skorzysta wtedy podatnik.
Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Obecnie odsetki za zwłokę wynoszą 11 proc.
Ustawodawca oprócz sytuacji, w których naliczane są odsetki, wskazał osoby, które są obowiązane do ich naliczania. Odsetki za zwłokę nalicza nie tylko podatnik, płatnik i inkasent. Obowiązek naliczenia odsetek może dotyczyć także następców prawnych lub osób trzecich odpowiadających za zaległości podatkowe.
Odsetki może naliczyć organ podatkowy. Stanie się tak, jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie wypełnił go. W takich sytuacjach organ sam wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy. W przypadku niezłożenia zeznania w terminie, określa odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek.
W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę, konieczne będzie przeliczenie odsetek za kolejne okresy oddzielnie. W takich przypadkach odsetki są naliczane, według wzoru odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy. Odsetki mogą zostać naliczone nie tylko na rzecz fiskusa. Mogą być również naliczane na rzecz podatników. Przysługują w sytuacji, gdy to fiskus spóźnia się z oddaniem naszych pieniędzy lub przetrzymuje je bezpodstawnie.
Z kolei opłata prolongacyjna to szczególny rodzaj należności na rzecz fiskusa. Przysługuje tylko organowi podatkowemu, nie ma możliwości jej naliczenia na rzecz podatnika. Należna jest ona organowi podatkowemu w sytuacjach jasno przewidzianych przez przepisy Ordynacji podatkowej. W decyzji wydanej w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty (również zaległości), dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Mówiąc najprościej, jest to korzyść, jaką fiskus uzyskuje w zamian za przyznanie podatnikowi tzw. ulg uznaniowych w spłacie należności podatkowych. Przyznając ulgę w postaci odroczenia podatku lub rozłożenia na raty, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę. Obecnie jest to 5,5 proc.
Aleksandra Tarka
aleksandra.tarka@infor.pl