Gazeta Prawna
Zamów Zaloguj

Logowanie do serwisu

login:

hasło:

Jeśli zapomniałeś hasła Przypomnij hasło

  • Obraz
  • Obraz
  • Poprzednia strona

Kto reprezentuje spółkę cywilną

Zgodnie z linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spółki cywilnej jest traktowany jak wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia przez wspólników

Spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej takiej jak spółki prawa handlowego, a zasady jej reprezentacji zostały określone w ustawie – Kodeks cywilny.

Zgodnie z treścią opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych z kwietnia 2013 r. (numer 4/2013) na gruncie ustawy – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) nie istnieje potrzeba odrębnego uregulowania zasad reprezentacji spółki cywilnej, ponieważ wynikają one z przepisów kodeksu cywilnego. Takie stanowisko upraszcza w pewnym zakresie dotychczasowe problemy związane z udziałem spółek cywilnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 p.z.p. do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Z kolei w myśl postanowienia art. 139 ust. 1 p.z.p przepisy kodeksu cywilnego stosuje się do umów w sprawach zamówień publicznych, jeżeli przepisy p.z.p. nie stanowią inaczej. Zasady reprezentacji spółki cywilnej nie zostały uregulowane w sposób odmienny w p.z.p, a więc zastosowanie znajdą właściwe regulacje kodeksu cywilnego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 866 w zw. z art. 865 k.c. każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki w sprawach zwykłego zarządu, o ile nie ma sprzeciwu innego wspólnika, a także do samodzielnej reprezentacji spółki cywilnej w sprawach nagłych. W sprawach przekraczających zwykły zarząd konieczne jest zaś działanie lub zgoda wszystkich wspólników spółki cywilnej łącznie. Wskazane powyżej zasady reprezentacji spółki cywilnej mogą podlegać modyfikacji, jeżeli umowa spółki lub uchwała wspólników przewiduje odmienne regulacje w tym zakresie.

Z punktu widzenia zamawiającego, który otrzymał w postępowaniu ofertę od wykonawców tworzących spółkę cywilną, zasadnicze znaczenie dla oceny właściwej reprezentacji spółki cywilnej ma zweryfikowanie, czy umowa lub uchwała wspólników reguluje w sposób odmienny zasady reprezentacji spółki w stosunku do zasad kodeksowych, a po drugie, czy dana sprawa wchodzi w zakres spraw zwykłego zarządu.

Na gruncie przepisów kodeksu cywilnego ustalenie, że dana czynność wchodzi w zakres spraw zwykłego zarządu, oznacza, że każdy ze wspólników jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki (np. złożenia oferty). Należy zaznaczyć, iż kwalifikacja czynności jako wchodzących w zakres zwykłego zarządu zależy jednak od okoliczności konkretnego przypadku, a mianowicie od tego, czy są to czynności o charakterze bieżącym, zwykle podejmowane w dążeniu do uzyskania wspólnego celu gospodarczego, czy też mają charakter wyjątkowy, istotnie wpływający na prawa lub obowiązki wspólników.

Nie powinno jednakże budzić wątpliwości, iż czynności podejmowane przez wspólników spółki cywilnej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zasady będą miały charakter czynności przekraczających zwykły zarząd, tak więc za niezbędne, należy uznać każdorazową weryfikację przez zamawiającego zasad reprezentacji spółki cywilnej, w oparciu o dokumenty przedłożone przez jej wspólników.

Łukasz Mackiewicz

prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych z Kancelarii Prawniczej Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. w Gdańsku