Gazeta Prawna
Zamów Zaloguj

Logowanie do serwisu

login:

hasło:

Jeśli zapomniałeś hasła Przypomnij hasło

  • Obraz
  • Obraz
  • Poprzednia strona

FIRMA PROCEDURY Udostępnianie informacji gospodarczych

Do rejestru dłużników można zgłosić nawet sąsiada

Możliwość złożenia wniosku o wpisanie na listę dłużników mają także osoby fizyczne. W tym przypadku konieczne jest posiadanie sądowego tytułu wykonawczego stwierdzającego wierzytelność.

14 czerwca 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która rozszerzyła grupę podmiotów mogących współpracować z biurami informacji gospodarczej (BIG). Jeszcze do niedawna zgłoszenia do rejestru dłużników mógł dokonać jedynie przedsiębiorca.

Dzięki zmianom informacje o dłużnikach mogą przekazywać wszyscy wierzyciele. Ustawa rozumie poprzez niego osobę fizyczną, której wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym, osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym przysługuje wierzytelność, a nawet jednostki samorządu terytorialnego.

Warunkiem zgłoszenia dłużnika do rejestru jest to, aby wierzytelność przysługiwała w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym.

Przekazanie informacji o dłużnikach w celu ich ujawnienia jest możliwe dopiero po wcześniejszym zawarciu umowy o udostępnianie informacji gospodarczych z BIG. Umowę taką trzeba sporządzić na piśmie pod rygorem nieważności. Aby wpis do rejestru dłużników był możliwy, to w przypadku konsumentów łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela musi wynosić co najmniej 200 zł. Dodatkowo muszą być one wymagalne od co najmniej 60 dni. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Wyższy limit zadłużenia występuje w przypadku podmiotów niebędących konsumentami, czyli najczęściej przedsiębiorców. Zobowiązanie musi powstać w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej. Łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela musi wynosić co najmniej 500 złotych oraz musi być także wymagalna od co najmniej 60 dni.

Warunkiem koniecznym do wysłania informacji do biura informacji gospodarczej jest także pisemne uprzedzenie dłużnika o takim zamiarze. Przed zgłoszeniem do BIG musi upłynąć co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. Pismo należy doręczyć do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca jego zamieszkania.

Możliwość zgłaszania danych o swoich dłużnikach mają także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Jest to dopuszczalne pod dodatkowymi warunkami, gdy ich zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym, a wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie. Musi tutaj upłynąć ponadto co najmniej 14 dni od wysłania ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do BIG.

Adam Makosz

Podstawa prawna

Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r. nr 81, poz. 530).