Gazeta Prawna
Zamów Zaloguj

Logowanie do serwisu

login:

hasło:

Jeśli zapomniałeś hasła Przypomnij hasło

  • Obraz
  • Obraz
  • Poprzednia strona

OBYWATEL PRZEMOC Postępowanie cywilne

Sąd będzie mógł odebrać dziecko w ciągu doby

Sądy będą musiały podjąć decyzję w sprawie odebrania dziecka z domu, gdzie była stosowana przemoc, w ciągu doby. Rodzice będą mogli zaskarżyć takie orzeczenie.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw została uchwalona 10 czerwca 2010 r. Przewiduje ona, że wykonujący obowiązki służbowe pracownik socjalny będzie miał prawo odebrania dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia i umieszczenia u innej, niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jednocześnie pracownik socjalny będzie miał obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, o zaistnieniu takiej sytuacji.

Poinformowany o odebraniu dziecka z rodziny sąd będzie musiał następnie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu następnych 24 godzin, wydać orzeczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, albo o powrocie dziecka do rodziny. Decyzja sądu nie będzie dotyczyła jednak sytuacji umieszczenia dziecka u innej, niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej.

Odebranie dziecka będzie mogło zostać zaskarżone przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. Będzie im bowiem przysługiwało zażalenie do sądu opiekuńczego. W zażaleniu będzie można się domagać zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka oraz prawidłowości jego dokonania. Zażalenie będzie mogło być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza policji, którzy dokonali odebrania dziecka. O prawie do złożenia zażalenia, wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia, pracownik socjalny lub funkcjonariusz policji będzie musiał pouczyć na piśmie.

Wniesienie zażalenia będzie rodziło kolejne obowiązki po stronie sądu opiekuńczego. Będzie musiał rozpoznać je niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. W razie uznania bezzasadności lub nielegalności odebrania dziecka sąd zarządzi natychmiastowe przekazanie dziecka rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, od których dziecko zostało odebrane. W przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości odebrania dziecka sąd zawiadomi o tym przełożonych osób, które dokonały odebrania.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Sprawiedliwości (odpowiedź z 10 maja 2010 r. na interpelację poselską nr 15602), rozpoznawanie przez sądy tego typu spraw, podobnie jak nowej kategorii spraw związanych z odebraniem dziecka przez pracownika socjalnego, wymagać będzie zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy sądów rodzinnych. Dodatkowe obowiązki nałożone na sądy nowelizowaną ustawą będą mogły być efektywnie i z zachowaniem ustawowych terminów realizowane w ramach dotychczasowych zakresów obowiązków sędziów, w drodze stosowania dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych w postaci dyżurów sędziów, przy założeniu należytej organizacji pracy sądu.

W wypadku gdy praktyka stosowania nowych przepisów spowoduje znaczący wzrost obciążenia sądów rodzinnych, w szczególności tych, do których z racji zakresu ich właściwości miejscowej wpływać będzie największa liczba takich spraw, niezwłocznie zostaną podjęte działania mające na celu adekwatne do potrzeb wzmocnienie etatowej obsady tych wydziałów sądów rejonowych. Nowelizacja ma wejść w życie 1 sierpnia 2010 r.

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą

Bezpłatna pomoc, na jaką będzie mogła liczyć osoba dotknięta przemocą:

● poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe i rodzinne,

● interwencja kryzysowa i wsparcia,

● ochrona przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania,

● zakazanie sprawcy przemocy kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej,

● zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku,

● obdukcja lekarska,

● pomoc w uzyskaniu mieszkania.

Adam Makosz

Podstawa prawna

Art. 1 i 13 ustawy z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa oczekuje na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.