Gazeta Prawna
Zamów Zaloguj

Logowanie do serwisu

login:

hasło:

Jeśli zapomniałeś hasła Przypomnij hasło

  • Obraz
  • Obraz
  • Poprzednia strona

Członek korpusu służby cywilnej odpowiada dyscyplinarnie za naruszenie swoich obowiązków

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej, wydane na postawie upoważnienia ustawowego określonego w art. 120 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505).

Ustawa ta wprowadziła zmiany w stosunku do wcześniej obowiązujących uregulowań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej. Dlatego rozporządzenie to uwzględnia m.in. zmianę zasad tworzenia komisji dyscyplinarnych, wprowadzenie możliwości powoływania w urzędzie więcej niż jednego rzecznika dyscyplinarnego, możliwość ustanowienia jednego rzecznika właściwego dla kilku urzędów, możliwość powołania w urzędzie więcej niż jednego rzecznika dyscyplinarnego, rezygnację z obowiązku powoływania w skład komisji urzędnika służby cywilnej posiadającego wykształcenie prawnicze, rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy o służbie cywilnej (wyższe stanowiska w służbie cywilnej).

Postępowanie wyjaśniające wszczynane jest przez rzecznika dyscyplinarnego na wniosek:

● szefa służby cywilnej, gdy sprawa dotyczy dyrektora urzędu,

● dyrektora urzędu, gdy dotyczy ona członka korpusu służby cywilnej,

● głównego lekarza weterynarii, gdy sprawa dotyczy wojewódzkich lekarzy weterynarii lub ich zastępców.

W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny powinien dążyć do szczegółowego wyjaśnienia sprawy i ustalenia, czy został popełniony czyn stanowiący naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej. W tym celu może on odbierać wyjaśnienia od osoby, której dotyczy postępowanie, przesłuchiwać świadków, zasięgać opinii biegłych, badać dokumenty, a także przeprowadzać, zabezpieczać i utrwalać dowody. Z czynności dowodowych przeprowadzanych w toku postępowania wyjaśniającego sporządza się protokół lub notatkę. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zostanie potwierdzona zasadność zarzutów stawianych osobie, której dotyczyło postępowanie, rzecznik dyscyplinarny sporządza wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i niezwłocznie kieruje go, w dwóch egzemplarzach, do komisji dyscyplinarnej. Natomiast w przypadku gdy w postępowaniu wyjaśniającym nie zostanie potwierdzona zasadność zarzutów, rzecznik dyscyplinarny wydaje, za zgodą osoby, która poleciła wszczęcie postępowania wyjaśniającego, postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

Po otrzymaniu wniosku o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przewodniczący komisji dyscyplinarnej wyznacza skład orzekający i kieruje sprawę do rozpoznania na rozprawie, wyznaczając jej termin. Jeżeli sprawę skierowano do rozpoznania na rozprawie, przewodniczący komisji dyscyplinarnej zarządza doręczenie obwinionemu egzemplarza wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem. Rozprawę rozpoczyna odczytanie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, po czym przewodniczący składu zwraca się do obwinionego z pytaniem, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu, oraz wzywa go do złożenia wyjaśnień. Następnie komisja dyscyplinarna przeprowadza postępowanie dowodowe. Komisja dyscyplinarna umarza postępowanie dyscyplinarne, jeżeli ustał stosunek pracy obwinionego, nastąpiło przedawnienie karalności, w sprawie o ten sam czyn zostało wydane prawomocne postanowienie lub orzeczenie komisji dyscyplinarnej albo w tej samej sprawie i przeciwko temu samemu obwinionemu toczy się przed komisją dyscyplinarną wcześniej wszczęte postępowanie, zachodzą okoliczności wykluczające, z mocy ustawy, orzekanie w sprawie. Rozprawę kończą przemówienia stron i obrońcy, przy czym ostatni głos przysługuje obwinionemu. Niezwłocznie po jej zamknięciu rozpoczyna się narada. Po zamknięciu rozprawy i odbyciu narady przewodniczący składu orzekającego ogłasza orzeczenie, przytaczając ustnie najważniejsze motywy uzasadnienia. Komisja dyscyplinarna orzeka o:

● uniewinnieniu obwinionego od zarzucanego mu czynu stanowiącego naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej;

● uznaniu obwinionego za winnego popełnienia czynu stanowiącego naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej i wymierzeniu jednej z kar dyscyplinarnych;

● umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.

Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do II instancji, tj. Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej. Komisja ta jednak rozpoznaje sprawę w I i II instancji, gdy dotyczy ona dyrektora generalnego urzędu (art. 116 ustawy).

Oprac. Leszek Jaworski

PODSTAWA PRAWNA

● Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 60, poz. 493).