Gazeta Prawna
Zamów Zaloguj

Logowanie do serwisu

login:

hasło:

Jeśli zapomniałeś hasła Przypomnij hasło

  • Obraz
  • Obraz
  • Poprzednia strona

WYSKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

Czy wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy są wliczane do podstawy wymiaru zasiłku

Nie każdy przychód, od którego opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne, stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Przychodem uwzględnianym w podstawie wymiaru zasiłku jest wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, ale nie jest nim ekwiwalent za ten urlop.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi u pracodawcy, u którego przysługuje ten zasiłek. Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych ze środków pracownika. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy traktuje się na równi z wynagrodzeniem za pracę. Zasadą jest, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Uzupełnianie wynagrodzenia

Szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku obowiązują, gdy pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia wskutek nieprzepracowania części tego miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych, ale przepracował w tym miesiącu co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy. Nieobecnością w pracy z przyczyn usprawiedliwionych jest między innymi korzystanie przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego np. z tytułu choroby albo opieki nad członkami rodziny. Jeżeli w tym samym miesiącu pracownik korzystał także z urlopu wypoczynkowego, wówczas dni tego urlopu traktuje się na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę.

Przeanalizujmy powyższe na podstawie następującego stanu faktycznego: pracownica otrzymująca zmienne wynagrodzenie była niezdolna do pracy z powodu choroby od 9 do 18 czerwca 2008 r. Podstawę wymiaru przysługującego jej zasiłku chorobowego za ten okres stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od czerwca 2007 r. do maja 2008 r. W lipcu 2007 r., z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku, pracownica miała obowiązek przepracować 22 dni. Natomiast:

l przepracowała dziewięć dni i otrzymała z tego tytułu przychód w kwocie 1060 zł - wynagrodzenie wyniosło 893,47 zł (1060 zł - 15,71 proc., tj. 166,53 zł),

l przez dziesięć dni korzystała z urlopu wypoczynkowego i przychód z tego tytułu wyniósł 920 zł, a po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15,71 proc. - 775,47 zł (920 zł - 144,53 zł),

l przez cztery dni sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem.

Wynagrodzenie za lipiec 2007 r. podlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownicy w czerwcu 2008 r. wynosi 1932,46 zł i zostało obliczone w następujący sposób:

l wynagrodzenie otrzymane za dziewięć dni pracy zsumowano z wynagrodzeniem za dziesięć dni urlopu wypoczynkowego (893,47 zł + 775,47 zł = 1668,94 zł),

l otrzymaną kwotę podzielono przez liczbę dni, w których została ona osiągnięta, tj. przez 19, a następnie pomnożono przez liczbę dni, które pracownica miała obowiązek w tym miesiącu przepracować, tj. przez 22 [(893,47 zł + 775,47 zł): 19 dni x 22 dni].

Należy dodać, że jeżeli wynagrodzenie pracownika składa się ze składników stałych i zmiennych, a w miesiącu, który wymaga uzupełnienia, pracownik otrzymał także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, wówczas całość wynagrodzenia, w tym także składniki stałe, należy przy uzupełnianiu traktować jak składniki zmienne.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Z tytułu stosunku pracy pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy. Jeżeli go nie wykorzysta w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny. Od ekwiwalentu za urlop należne są składki na ubezpieczenia społeczne, bowiem jest to przychód pracownika w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Mimo to ekwiwalent będący formą rekompensaty za niewykorzystany urlop nie jest uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W podstawie wymiaru zasiłków uwzględnia się tylko te składniki wynagrodzenia, które zgodnie z zasadami płacowymi są pomniejszane za okresy pobierania zasiłków.

PRZYKŁAD: UZUPEŁNIENIE WYNAGRODZENIA ZA MIESIĄC

Pracownica jest niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od 7 do 18 lipca 2008 r. i ma z tego tytułu prawo do zasiłku chorobowego. Jego podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od lipca 2007 r. do czerwca 2008 r. Pracownica otrzymuje stały miesięczny przychód w wysokości 3,6 tys. zł oraz prowizję, której wysokość jest pomniejszana proporcjonalnie do okresów nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych. W sierpniu 2007 r., z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, pracownica miała obowiązek przepracować 22 dni,

l przez sześć dni pracowała i otrzymała wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 940 zł, a po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne wynoszącą 147,67 zł (15,71 proc. x 940 zł) - 792,33 zł,

l przez sześć dni sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem i otrzymała zasiłek opiekuńczy,

l przez dziesięć dni przebywała na urlopie wypoczynkowym i otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie 1,2 tys. zł, a po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne wynoszącą 188,52 zł (15,71 proc. z kwoty 1,2 tys. zł) - 1011,48 zł,

l otrzymała prowizję w wysokości 300 zł, a po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne wynoszącą 47,13 zł (15,71 proc. z kwoty 300 zł) - 252,87 zł.

Wynagrodzenie za sierpień 2007 r. należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownicy w lipcu 2008 r. po uzupełnieniu. Uzupełnienie polega na zsumowaniu wynagrodzenia za pracę (składnik stały i zmienny) z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy, podzieleniu przez liczbę dni pracy i urlopu wypoczynkowego oraz pomnożeniu przez liczbę dni, które pracownica miała obowiązek przepracować. Uzupełnione wynagrodzenie za sierpień 2007r. wynosi 2827,94 zł [(792,33 zł + 252,87 zł + 1011,48 zł): 16 dni] x 22 dni.

PRZYKŁAD: ZASADY OBLICZANIA PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKU Z 12 MIESIĘCY

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 16 do 19 czerwca 2008 r. Podstawę wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od czerwca 2007 r. do maja 2008 r. W okresie stanowiącym podstawę wymiaru zasiłku pracownik osiągał stały miesięczny przychód w kwocie 4,6 tys. zł. W styczniu 2008 r. pracownik przez cały miesiąc korzystał z urlopu wypoczynkowego i otrzymał z tego tytułu przychód w kwocie 4,6 tys. zł. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi w czerwcu 2008 r. wynosi 3904,17 zł i została obliczona w następujący sposób:

l wynagrodzenie za czerwiec 2007 r. wynosiło 3739,34 zł - przychód 4,6 tys. zł został pomniejszony o 18,71 proc. (pracownik finansował 9,76 proc. składki na ubezpieczenie emerytalne, 6,5 proc. składki na ubezpieczenia rentowe, 2,45 proc. składki na ubezpieczenie chorobowe), tj. o kwotę 860,66 zł,

l miesięczne wynagrodzenie za okres od lipca do grudnia 2007 r. wynosiło 3877,34 zł - przychód 4,6 tys. zł pomniejszono o 15,71 proc. (składka na ubezpieczenia rentowe od lipca do grudnia 2007 r. finansowana przez ubezpieczonego wynosiła 3,5 proc.), tj. o kwotę 722,66 zł) - łącznie wynagrodzenie za sześć miesięcy wyniosło 23 264,04 zł,

l miesięczne wynagrodzenie za okres od stycznia do maja 2008 r. wynosiło 3969,34 zł - przychód 4,6 tys. zł pomniejszono o 13,71 proc. (po kolejnej obniżce składki rentowej pracownik finansuje 1,5 proc.), tj. o kwotę 630,66 zł, łącznie za pięć miesięcy wynagrodzenie wyniosło 19 846,70 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od czerwca 2007 r. do maja 2008 r. wynosiło zatem 3904,17 zł (3739,34 zł + 23 264,04 zł + 19 846,70 zł = 46 850,08 zł; 46 850,08 zł: 12 miesięcy = 3904,17 zł). Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy za styczeń 2008 r. zostało uwzględnione w podstawie wymiaru na zasadach określonych dla wynagrodzenia za pracę.

ANETA MAJ

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

l Art. 171 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

l Art. 36, 38, 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).