Gazeta Prawna
Zamów Zaloguj

Logowanie do serwisu

login:

hasło:

Jeśli zapomniałeś hasła Przypomnij hasło

  • Obraz
  • Obraz
  • Poprzednia strona

FINANSE PUBLICZNE. JAK KONTROLOWAĆ DOFINANSOWANIE

Jak rozliczyć VAT przy refundacji leków

Jestem właścicielem apteki. Oprócz kasy fiskalnej prowadzę oczywiście ewidencję dla celów podatku od towarów i usług. Jak powinno się rozliczać VAT należny z tytułu refundacji za leki, która wpływa z opóźnieniem? Czy istnieje jednoznaczny przepis w tej sprawie? pyta Krzysztof M. z Zielonej Góry
O wyjaśnienie tej kwestii poprosiliśmy Beatę Hudziak, doradcę podatkowego z HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., która stwierdziła, że w stanie prawnym obowiązującym do 30 kwietnia 2004 r. obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży leków częściowo lub całkowicie refundowanych powstawał w momencie wydania tych leków. Podstawę opodatkowania stanowiła wówczas cena leku, a nie kwota, którą płacił kupujący. Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535; dalej: ustawa o VAT), która w odmienny sposób reguluje pojęcie obrotu. Inaczej określony jest również moment powstania obowiązku podatkowego dla wydawanych leków częściowo lub całkowicie refundowanych.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, tj. kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Oznacza to, że w momencie sprzedania leku podstawę opodatkowania stanowić będzie cena płacona przez kupującego, ponieważ jest to kwota należna aptece. W tym samym przepisie czytamy jak podkreśliła Beata Hudziak iż obrotem jest również otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.
W myśl art. 125 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia „apteka po przedstawieniu Funduszowi zestawień (…), otrzymuje refundację ceny leku lub wyrobu medycznego wydawanego ubezpieczonym bezpłatnie lub za częściową odpłatnością”. Otrzymywana przez apteki refundacja stanowi zatem formę dopłaty do sprzedawanych leków, co oznacza, że kwota refundacji stanowi obrót w rozumieniu ustawy o VAT.
Zgodnie z art. 19 ust. 21 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części. Powyższe oznacza, iż obowiązek podatkowy z tytułu refundacji powstanie dopiero w momencie uznania rachunku bankowego podatnika, tj. otrzymania przez niego środków finansowych z tytułu refundacji.
Zgodnie z wyjaśnieniami naszego eksperta podstawą opodatkowania będzie otrzymana kwota refundacji pomniejszona o kwotę podatku należnego. Uzyskana przez aptekę refundacja jest kwotą brutto, tj. kwotą zawierającą należny podatek od towarów i usług. Podatnik jest zobowiązany zatem wyliczyć z tak uzyskanej kwoty refundacji wartość netto i należny podatek od towarów i usług.
Zapłata otrzymana za sprzedawany lek powinna zostać zaewidencjonowana za pośrednictwem kasy rejestrującej. Należy jednak podkreślić, że zarejestrowaniu w kasie fiskalnej powinna podlegać wyłącznie kwota stanowiąca faktyczną zapłatę uzyskaną przez aptekę od kupującego dany lek, tj. cenę, którą płaci klient apteki. Natomiast otrzymanie refundacji jest czynnością, która powinna być odrębnie zaewidencjonowana dla potrzeb prawidłowego rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług. Otrzymana refundacja nie podlega ewidencjonowaniu za pośrednictwem kasy rejestrującej. Ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących stosuje się bowiem, gdy podatnik świadczy usługę lub sprzedaje towar, za który otrzymuje zapłatę od osoby fizycznej nie- prowadzącej działalności gospodarczej. Refundacja jest otrzymywana natomiast od Narodowego Funduszu Zdrowia, tj. od jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. Kwotę refundacji podatnik wykazuje wyłącznie w ewidencji prowadzonej dla celów prawidłowego rozliczenia się w zakresie VAT dodała Beata Hudziak z HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.
Ewa Matyszewska