Gazeta Prawna
Zamów Zaloguj

Logowanie do serwisu

login:

hasło:

Jeśli zapomniałeś hasła Przypomnij hasło

  • Obraz
  • Obraz
  • Poprzednia strona

Pracodawca nie musi informować urzędu pracy o zatrudnieniu bezrobotnego

Od 5 sierpnia obowiązuje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Wprowadzone zmiany były konieczne z uwagi na nowelizację kodeksu pracy oraz ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Mają one charakter porządkowy i dostosowują przepisy rozporządzenia do rozwiązań zawartych w tych ustawach.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w kodeksie pracy, od 1 stycznia 2010 r. pracownicy będą mieli prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu ojcowskiego. Takie fakultatywne urlopy będą udzielane na wniosek pracownika.

Dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał pracownicy docelowo (w 2014 roku) w wymiarze: do sześciu tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub do ośmiu tygodni – w przypadkach urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. W 2010 i w 2011 roku w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie będzie on wynosił do dwóch tygodni, a w 2012 i 2013 roku – do czterech tygodni. Natomiast w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie dodatkowy urlop macierzyński będzie wynosił w 2010 i 2011 roku – do trzech tygodni, a w 2012 i 2013 roku – do sześciu tygodni. Dodatkowy urlop macierzyński będzie udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza – z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem – ma obecnie prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Od 1 stycznia 2010 r. pracownicy ci będą mieli ponadto prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Nowym rozwiązaniem wprowadzonym nowelizacją kodeksu pracy jest także urlop ojcowski. Pracujący ojciec, który wychowuje dziecko, będzie miał prawo do takiego urlopu w wymiarze dwóch tygodni, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Z urlopu ojcowskiego w pełnym wymiarze będzie można skorzystać dopiero od 1 stycznia 2012 r. W 2010 i w 2011 roku będzie on wynosił jeden tydzień.

Z uwagi na te zmiany, zgodnie z treścią rozporządzenia, akta osobowe pracownika w części B (dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika) będą musiały obejmować m.in. pisma dotyczące udzielenia pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego. Dodano również zapis, zgodnie z którym powinny one obejmować także dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy.

1 lutego weszła w życie zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zniosła ciążący na pracodawcy obowiązek informowania urzędu pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna. Uchylony został również obowiązek składania oświadczenia o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych przez osobę podejmującą zatrudnienie. Z tego względu akta osobowe pracownika nie muszą już obejmować kopii zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu pracownika zarejestrowanego uprzednio jako bezrobotny. Zmieniony został także załącznik do rozporządzenia, zawierający wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, poprzez wykreślenie z niego oświadczenia o pozostawaniu (lub nie) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

ANNA PUSZKARSKA

radca prawny

PODSTAWA PRAWNA

● Par. 6 oraz załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 115, poz. 971).