Gazeta Prawna
Zamów Zaloguj

Logowanie do serwisu

login:

hasło:

Jeśli zapomniałeś hasła Przypomnij hasło

  • Obraz
  • Obraz
  • Poprzednia strona

PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

Przeciętne wynagrodzenie z 12 miesięcy jest podstawą wymiaru zasiłku

Podstawę wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego przysługujących pracownikom stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika za 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy albo z okresu krótszego, przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

W powyższy sposób oblicza się też podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby wypłacanego na podstawie art. 92 k.p. przysługującego przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego.

Przychód pracownika

Wynagrodzenie pracownika przyjmowane do obliczenia podstawy wymiaru zasiłków to jego przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po pomniejszeniu o kwotę potrąconych przez pracodawcę, a finansowanych przez pracownika, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe. Zatem w celu ustalenia podstawy wymiaru zasiłków pracodawca potrąca z przychodu pracownika składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z jego środków, w łącznej wysokości:

l 18,71 proc. tego przychodu, jeżeli przychód został wypłacony w okresie do 30 czerwca 2007 r. (pracownik finansował połowę składki na ubezpieczenie emerytalne - 9,76 proc., połowę składki na ubezpieczenia rentowe - 6,5 proc., składkę na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc.),

l 15,71 proc. tego przychodu, jeżeli przychód został wypłacony w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. (pracownik finansował połowę składki na ubezpieczenie emerytalne - 9,76 proc., część składki na ubezpieczenia rentowe - 3,5 proc., składkę na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc.),

l 13,71 proc. tego przychodu, jeżeli przychód zostanie wypłacony po 31 grudnia 2007 r. (pracownik finansuje połowę składki na ubezpieczenie emerytalne - 9,76 proc., część składki na ubezpieczenia rentowe - 1,5 proc., składkę na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc.).

Okres zatrudnienia - ubezpieczenia

Zasadą jest, że do podstawy wymiaru zasiłków przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy. Jest to oczywiście możliwe, gdy pracownik jest zatrudniony u pracodawcy od co najmniej roku przed zachorowaniem. Gdy pracuje krócej, wówczas podstawę wymiaru ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia.

Obowiązuje także zasada, zgodnie z którą z podstawy wymiaru wyłącza się te miesiące, w których pracownik nie uzyskał wynagrodzenia za cały miesiąc z powodu nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, albo gdy z tych przyczyn przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy. W podstawie wymiaru uwzględnia się natomiast wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik był nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, ale przepracował w tym miesiącu co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy. W takim przypadku do podstawy wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie za ten miesiąc, po jego uzupełnieniu.

Jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku, pracownik w każdym miesiącu przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych, do podstawy wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie za wszystkie miesiące, po uzupełnieniu.

Uzupełnianie wynagrodzenia

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, uzupełnienie tego wynagrodzenia polega na przyjęciu do podstawy wymiaru wynagrodzenia określonego w umowie o pracę lub innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tj. pełnego wynagrodzenia miesięcznego, po pomniejszeniu o pełną miesięczną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, finansowanych przez niego.

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne, uzupełnienie wynagrodzenia polega na podzieleniu kwoty otrzymanego wynagrodzenia za przepracowane dni robocze i pomnożeniu przez liczbę dni, które pracownik miał obowiązek w tym miesiącu przepracować.

PRZYKŁAD

OBLICZANIE PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA

Pracownik otrzymujący stały miesięczny przychód w kwocie 4400 zł jest niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 4 do 8 lutego 2008 r. Podstawę wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od lutego 2007 r. do stycznia 2008 r. Wynagrodzenie to wynosiło:

l 3576,76 zł za okres od lutego do czerwca 2007 r. (4400 zł - 823,24 zł stanowiące 18,71 proc. przychodu) - łącznie 17 883,80 zł (3576,76 zł x 5 miesięcy),

l 3708,76 zł za okres od lipca do grudnia 2007 r. (4400 zł - 691,24 zł stanowiące 15,71 proc. przychodu w związku z obniżeniem składki rentowej) - łącznie 22 252,56 zł (3708,76 zł x 6 miesięcy),

l 3796,76 zł za styczeń 2008 r. (4400 zł - 603,24 zł stanowiące 13,71 proc. przychodu w związku z kolejnym obniżeniem składki rentowej).

Suma wynagrodzenia wypłaconego za okres od lutego 2007 r. do stycznia 2008 r. (12 miesięcy) wynosi zatem 43933,12 zł (17 883,80 zł + 22 252,56 zł + 3796,76 zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi zatem 3661,09 zł (43 933,12 zł : 12 miesięcy), a miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby wynosi 2928,87 zł (80 proc. z kwoty 3661,09 zł). Stawka dzienna wynosi 97,63 zł (2928,87 zł : 30), a wynagrodzenie za pięć dni niezdolności do pracy z powodu choroby (4 - 8 lutego 2008 r.) - 488,15 zł (97,63 zł x 5 dni).

PRZYKŁAD

PEŁNE MIESIĄCE UBEZPIECZENIA

Pracownik zatrudniony od 11 czerwca 2007 r. jest niezdolny do pracy w lutym 2008 r. Podstawę wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od lipca 2007 r. do stycznia 2008 r.

PRZYKŁAD

PODSTAWA WYMIARU Z DZIEWIĘCIU MIESIĘCY

Pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby w lutym 2008 r. Podstawę wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby należy ustalić z uwzględnieniem wynagrodzenia wypłaconego za okres od lutego 2007 r. do stycznia 2008 r. W tym okresie pracownik:

l od 12 do 30 marca 2007 r. był nieobecny w pracy z powodu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem i otrzymał zasiłek opiekuńczy (miał obowiązek przepracować 22 dni robocze, a przepracował 7 dni),

l od 16 lipca do 31 sierpnia 2007r. był niezdolny do pracy z powodu choroby i otrzymał zasiłek chorobowy (w lipcu miał przepracować 22 dni robocze, a przepracował 10 dni).

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby przysługującego pracownikowi w lutym 2008 r. należy przyjąć wynagrodzenie za luty, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2007 r. oraz za styczeń 2008 r. Sumę wynagrodzenia wypłaconego za te miesiące należy podzielić przez ich liczbę, tj. 9, uzyskując w ten sposób przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby. Do podstawy wymiaru nie przyjęto wynagrodzenia za: marzec i lipiec 2007 r., w których pracownik nie przepracował co najmniej połowy obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy oraz sierpień 2007 r., w którym pracownik nie uzyskał wynagrodzenia za cały miesiąc.

PRZYKŁAD

UZUPEŁNIENIE ZMIENNEGO WYNAGRODZENIA

Pracownik otrzymujący zmienne wynagrodzenie jest chory w marcu 2008 r. Do podstawy wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od marca 2007 r. do lutego 2008 r. W sierpniu 2007 r., z którego wynagrodzenie należy przyjąć do ustalenia podstawy wymiaru, pracownik miał obowiązek przepracować 22 dni, a przepracował 14 dni, ponieważ w okresie od 1 do 10 sierpnia był niezdolny do pracy z powodu choroby i otrzymał z tego tytułu zasiłek chorobowy. Za 14 dni pracy w sierpniu pracownik otrzymał przychód w kwocie 2900 zł. Z tego przychodu pracodawca potrącił składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika w kwocie 455,59 zł (15,71 proc. z kwoty 2900 zł). Uzupełnione wynagrodzenie za sierpień, które należy uwzględnić w podstawie wymiaru, wynosi 3841,20 zł (2900 zł - 455,59 zł = 2444,41 zł; 2444,41 zł : 14 dni = 174,60 zł; 174,60 zł x 22 dni).

ANETA MAJ

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

l Art. 3 pkt 3, art. 36, art. 38 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).